پکیج دیجیتال
نگهداری از پکیج

تعویض به موقع فیلتر ها عمر پکیج خود را افزایش دهید.

پکیج شما نباید نشتی آب داشته باشد.

حتما باید پکیج را سالی  یک بار سرویس کرد.

پکیج دیواری

 

رسوب زدایی پکیج